Układy umożliwiają odbiór i pomiar ilości przyjętego mleka lub śmietanki. Surowiec zasysany jest inżektorem do zbiornika gdzie następuje odgazowanie mleka/śmietanki z wolnego powietrza w celu zwiększenia dokładności pomiaru, a następnie poprzez pompę transportowany do zbiorników magazynowych.

Układy realizują następujące funkcje:

  • regulację wydajności układu od poziomu surowca w odgazowywaczu
  • pomiar ilości przyjętego surowca z identyfikacją autocysterny
  • pomiar temperatury surowca
  • wydruk danych na drukarce termicznej
  • rejestracja danych lokalnie na nośnikach pamięci lub z wykorzystaniem systemu wizualizacji i archiwizacji danych
  • cykliczny pobór prób surowca na potrzeby laboratorium
  • jednoczesny odbiór surowca z kilku komór autocysterny z sygnalizacją pustostanu i automatycznym odłączeniem komory